Åpenhetsloven – arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Selskapet

Aas & Nordal AS (heretter AN) er en totalentreprenør og mesterbedrift innen nybygg av bolig, rehabilitering av borrettslag/sameier og offentlig anskaffelse. Arbeidsområdet er primært på Romerike. Firmaet har en sunn økonomi og solide eiere. Med lang erfaring i bransjen har vi en betydelig portefølje å vise til, og er en langsiktig totalentreprenør.

Firmaet består av høyt kvalifiserte og dedikerte medarbeidere. Vi er i overkant av 30 ansatte i AN bestående av byggmestere, ingeniører, utførende håndverkere med fagbrev og lærlinger. Alle med en unik kompetanse, erfaring, personlighet, ambisjon og pågangsmot som utgjør et sterkt og sunt arbeidsmiljø. Alle våre prosjektledere har bred erfaring med totalentrepriser og prosjektstyring, fra store og små prosjekter.

AN er en lærling-bedrift. Vi jobber aktivt med å rekruttere til bransjen og har utdannet lærlinger i flere år. Arbeidsoppgavene innen nybygg og rehabilitering er veldig varierende. Dette gir store muligheter for faglig utvikling.

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførelse av arbeider. AN har ansvar for koordinering av HMS-arbeidet på byggeplassen og at resultatet oppfyller avtalte funksjoner og offentligrettslige krav.

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Leverandørkjeden til AN er omfattende med mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. AN har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingene i samsvar med åpenhetslovens formål.
FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Organisering

I AN er det daglig leder som er ansvarlig for virksomhetens arbeidsgruppe, nedsatt for å føre kontroll med at kravene etter Åpenhetsloven følges.

Arbeidet med så vel aktsomhetsvurderinger som andre aspekter av loven legges årlig frem for styret i virksomheten. Årlig redegjørelse som publiseres på selskapets hjemmeside, styrebehandles på linje med årsberetning for selskapet og godkjennes således av styret i selskapet.

Forankring av arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsforhold er nedfelt i interne rutiner og følges nøye opp av våre prosjektledere og arbeidsgruppen ved eksempelvis kontrahering av underentreprenører og andre leverandører til vår virksomhet. Det samme gjelder naturligvis ved revidering av selskapets innkjøpsveileder( e ).  Selskapet har videre etablerte etiske retningslinjer nedfelt i vårt internkontrollsystem som danner bakgrunnsteppet for all vår drift.

AN jobber hovedsakelig med underentreprenører og leverandører som har vært med oss over flere år og som vi er godt kjent med. Eventuelle nye leverandører/UE blir vurdert mot våre etiske retningslinjer samt i tråd med generell påseplikt i bransjen.

Selskapet har tilpasset vårt innhold og omfang av aktsomhetsvurderingene etter følgende prinsipper:

  • Størrelsen på foretaket.
  • Det generelle risikonivået. Med det mener vi hvor i verden vi driver og innenfor hvilken bransje sett opp mot generell status for menneskerettigheter arbeidsforhold her i Norge.
  • Andre eventuelle spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt vi har.

Arbeidet med risikokartlegginger har avdekket at vårt hovedfokus under lovens virkeområde skal, og bør ligge på selve byggeplassene. Her har vi historisk sett at det forekommer muligheter for brudd på bestemmelsene om arbeidstakeres rettigheter.

Vi ser at bransjen som sådan har tatt store steg de siste årene, men vi er naturligvis tvunget til å holde fokus oppe. Vi opererer i en bransje med internasjonalt tilsnitt, hvor det tidligere har vært store forskjeller fra selskap til selskap hva angår etterlevelsen av de ulike reglene.

Byggebransjen er en profitt-dreven bransje med betydelig konkurranse om de ulike jobbene. Våre vurderinger har avdekket at det ville være naivt å tro at ikke enkelte selskaper vil forsøke snarveier for å oppnå fortjeneste.

Mulige og faktiske negative konsekvenser

Det våre vurderinger har avdekket er at det er viktig å føre kontinuerlig kontroll med sikkerhetsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene. Når ting blir rutine ser vi at man må være ekstra påpasselig med sikkerheten så nivået ikke faller.

Våre prosjekter innebærer at flere entreprenører arbeider samtidig på stedet. Det deles på stillaser, kraner etc. Dette betyr at risikovurderinger (SJA) med de involverte fagene/selskapene er viktig.
Vi har også funnet at særlig mot slutten av prosjekter – når ferdigstillelse nærmer seg er det risiko for at det arbeides flere timer enn reglementets rammer tillater.
Videre har vi avdekket en mulig negativ konsekvens knyttet til den økonomiske situasjonen som sådan i landet nå. Det er flere aktører i bransjen som sliter økonomisk. Dette vil kunne danne grunnlag for et ønske om snarveier for å kutte kostnader som igjen kan gå utover sikkerheten.

Sanksjonsregelverket hele bransjen forholder seg til nå relatert til Russlands invasjon av Ukraina følges også fortløpende opp. Her trenger vi hjelp fra våre byggevareleverandører i stor grad for å kunne etterleve dette. Våre leverandører har alle egne rutiner og vurderinger i forhold til deres innkjøp og frakt.

Vesentlig risiko for negative konsekvenser

For vår del mener vi at den mest vesentlige risikoen ligger i å ivareta sikkerheten ved arbeider på byggeplass, som for eksempel arbeid i høyden. Her mener vi å ha godt samarbeid med våre stillasleverandører i første rekke, samt at det er et kontinuerlig arbeid som gjøres ute på byggeplass via vernerunder, daglig oppfølging av arbeidet mv.

Tiltak for å stanse negative konsekvenser

Vi har etter dette innarbeidet egen sjekkliste for prosessen fra innledende sjekk av nye underentreprenører til ferdigstilt prosjekt. En utførlig sjekk gjennomføres av aktuelle bedrifter før de eventuelt godkjennes for kontrakter på våre byggeplasser.

Selskapet har også innarbeidet egne spesielle kontrakts-bestemmelser som benyttes overfor våre underentreprenører. Dette er bestemmelser vi langt på vei har hatt fullt ut også forut for innføring av Åpenhetsloven, men som i større grad enn tidligere synliggjør ansvaret begge veier i kontraktskjeden.

AN mener at økt fokus på kontroll av nye samarbeidspartnere også skjerper allerede etablerte samarbeidsavtaler.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med våre dyktige fagfolk

Ønsker du å vite mer om oss og våre tjenester, ta kontakt så finner vi den beste løsningen for ditt prosjekt.